Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

spaghetti
05:56
0374 1eaf
Reposted fromusual usual viajesuismadeleine jesuismadeleine
spaghetti
05:53
9988 2552
Reposted frombeyooonce beyooonce

May 10 2015

spaghetti
19:46
3002 fc78
spaghetti
19:29
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viakochajmnie kochajmnie
spaghetti
19:09
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy.
— mądrości mojej babci.
14:50
4066 c672 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted
spaghetti
14:50
spaghetti
14:39

May 09 2015

spaghetti
20:20
4911 d3fe 500
relax take it easy
spaghetti
07:31
0696 3dda
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaschiza schiza

May 04 2015

17:38

April 22 2015

spaghetti
18:20
2769 412e 500
Reposted fromfoods foods
08:45
1885 278b 500

April 18 2015

spaghetti
18:59
6501 d480
Reposted frompianotea pianotea viaimchuckbasss imchuckbasss

April 17 2015

spaghetti
08:38
0624 0bd4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

April 13 2015

spaghetti
18:32
6536 37fa 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
spaghetti
18:32
6662 62db 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
spaghetti
18:31
5634 b0a3
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viasymultana symultana
spaghetti
18:28
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viagiepe2 giepe2
spaghetti
14:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl