Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

spaghetti
16:04
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viaarrives arrives

February 11 2018

spaghetti
21:43
4262 9cfa 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakiks kiks

January 08 2018

spaghetti
15:08
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaweruskowa weruskowa

November 21 2017

spaghetti
09:11
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaakysz akysz

November 07 2017

spaghetti
20:38
7262 da02 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
spaghetti
20:38

November 01 2017

spaghetti
19:41

October 25 2017

spaghetti
18:59
spaghetti
18:56
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viadobby dobby

October 20 2017

spaghetti
08:43
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viamems mems

October 12 2017

spaghetti
07:23

October 11 2017

spaghetti
09:30
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
spaghetti
09:27
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
spaghetti
09:17
2816 9997
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe

October 09 2017

spaghetti
15:29
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe
15:27
1452 a3cc 500

October 05 2017

16:49

September 22 2017

08:47

September 18 2017

spaghetti
08:53
8974 93c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka

September 15 2017

15:16
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacappaque cappaque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl